A A A

Pojęcia i definicje

Miernik - Liczba spraw (w wybranych kategoriach - bez EPU)

Liczba spraw (w wybranych kategoriach - bez EPU) załatwionych przez referendarzy przypadająca na jeden etat referendarski - liczba spraw załatwionych przez jednego referendarza sądowego w ciągu okresu sprawozdawczego; "wybrane kategorie spraw" są to wszystkie sprawy faktycznie załatwione przez referendarzy.

Miernik - Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji (ponad 12 mies.) ogółem

Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy (ogółem) - stosunek liczby spraw, które uprawomocniły się w pierwszej instancji po upływie powyżej 12 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji w sądzie do liczby wszystkich spraw, które uprawomocniły się w pierwszej instancji. Wskaźnik obliczany dla wybranych repertoriów I instancji: Sądy okręgowe: C, CG-G, Ns (z wył. rej.), Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sądy rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np., RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U. ( z Działów 2.2).

Miernik - Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji (ponad 12 mies.) w gł. kat. spraw

Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy (w głównych kategoriach spraw) - stosunek spraw, które uprawomocniły się w pierwszej instancji po upływie powyżej 12 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji w sądzie i wszystkich spraw, które uprawomocniły się w pierwszej instancji. Wskaźnik obliczany dla głównych repertoriów: Sądy okręgowe: C, K, U, P, GC; Sądy rejonowe: C, K, W, U, P, RC, RNs, Nsm, GC, GUp.(z Działów 2.2).

Miernik - Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji (ponad 3 lata)

Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 3 lata (w głównych kategoriach spraw) - stosunek spraw, które uprawomocniły się w pierwszej instancji po upływie powyżej 3 lat od dnia pierwszej rejestracji w sądzie i wszystkich spraw, które uprawomocniły się w pierwszej instancji. Wskaźnik obliczany dla głównych repertoriów: Sądy okręgowe: C, K, U, P, GC; Sądy rejonowe: C, K, W, U, P, RC, RNs, Nsm, GC, GUp.(z Działów 2.2).

Miernik - Stosowanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE)

Wnioski uwzględnione do wpływu wniosków - stosunek liczby wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jakie wpłynęły do sądów do liczby wniosków uwzględnionych.

Miernik - Średni czas trwania (dotychczas: sprawność)

Średni czas trwania (dotychczas: sprawność) postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji- średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji – wskaźnik obliczany dla spraw z wybranych repertoriów I instancji (Sądy okręgowe: C, CG-G, Ns (z wył. rej.), Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sądy rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U) - średnia ważona obliczona jako iloraz sumy iloczynów środków przedziałów czasowych i liczby spraw z tych przedziałów do ogólnej liczby wszystkich badanych spraw, w ostatnim przedziale czasowym za środek przedziału przyjmuje się wartość 8 lat.

Miernik - Średni czas trwania postępowania spraw egzekucyjnych

Średni czas trwania postępowania od dnia pierwszego wpływu do ostatecznego załatwienia spraw egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych, z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się i należności sądowych (rep. Km) – w miesiącach - średnia ważona dla liczby spraw załatwionych od pierwotnego wpływu do ostatecznego załatwienia dla rep. Km (Dział 3.1.); w ostatnim przedziale czasowym za środek przedziału przyjmuje się wartość 5 lat.

Miernik - Średni czas trwania spraw niezałatwionych - w mies. (w wybranych repertoriach I instancji)

Średni czas trwania spraw niezałatwionych - w miesiącach (w wybranych repertoriach I instancji) - średnia ważona dla liczby spraw niezałatwionych w danym okresie sprawozdawczym. Wskaźnik obliczany dla wybranych repertoriów: Sądy okręgowe: C, CG-G, Ns (z wył. rej.), Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sądy rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U (z Działów 2.1.1.) - średnia ważona obliczona jako iloraz sumy iloczynów środków przedziałów czasowych i liczby spraw z tych przedziałów do ogólnej liczby wszystkich badanych spraw, w ostatnim przedziale czasowym za środek przedziału przyjmuje się wartość 8 lat.

Miernik- Liczba spraw (w wybranych kategoriach - łącznie z EPU)

Liczba spraw (w wybranych kategoriach - łącznie z EPU) załatwionych przez referendarzy przypadająca na jeden etat referendarski - liczba spraw załatwionych przez jednego referendarza sądowego w ciągu okresu sprawozdawczego; "wybrane kategorie spraw" są to wszystkie sprawy faktycznie załatwione przez referendarzy.

Miernik- Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony

Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (odsetek skarg uwzględnionych w odniesieniu do ogółu skarg) - stosunek liczby spraw, w których uwzględniono skargę do liczby skarg, które wpłynęły (ogółem w SA i SO).

1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8  ...  8
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej