A A A

Pojęcia i definicje

Korupcja

Nadużycie publicznego stanowiska w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej, korzyści majątkowej, niemajątkowej lub innej, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej.

Kradzież

Zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Pod pojęciem zaboru rozumie się fizyczne wyjęcie rzeczy spod władztwa właściciela. Dotyczy to również przedmiotu pozostawionego przez niego w znanym mu miejscu w zamiarze późniejszego jej zabrania. Wymóg dokonania zaboru oznacza, że nie jest możliwa kradzież rzeczy znalezionej przez sprawcę lub jemu powierzonej. Nie wyklucza to odpowiedzialności za inne przestępstwo, a mianowicie za przywłaszczenie. Przedmiotem wykonawczym przestępstwa kradzieży może być tylko rzecz o wartości majątkowej. Powinna być ona nadto dla sprawcy cudza (czyli mieć właściciela, którym jest kto inny, niż sprawca). Kradzież może polegać tylko na aktywnym działaniu.

Krajowa Rada Prokuratury

Organ władzy państwowej, utworzony w ramach reformy prokuratury w Polsce, wprowadzonej w życie z dniem 31 marca 2010. Reforma ta rozdzieliła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego RP. celem powołania KRP było zwiększenie stopnia autonomii i niezależności prokuratorów, w szczególności względem władzy wykonawczej, a także poddanie kontroli działalności apolitycznego prokuratora generalnego.

Krajowa Rada Sądownictwa

Jest to konstytucyjny organ kolegialny powołany w roku 1989. Uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa realizowane są w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach plenarnych. Dotyczą one aktów prawnych regulujących ustrój władzy sądowniczej, powoływania Prokuratora Generalnego, powoływania sędziów

Ksenofobia

Niechęć, wrogość, lęk wobec obcych, przesadne wyrażanie niechęci wobec cudzoziemców. Ksenofobia może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi pod pewnymi względami.

Kuratela

Instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (dziecka poczętego, małoletniego, osobyu ubezwłasnowolnionej, osoby niepełnosprawnej, osoby niobecnej). kuratele sprawuje kurator ustanowiony przez sąd.

Likwidacja, znoszenie sądu

W przypadku likwidacji, znoszenia lub włączenia do innej jednostki organizacyjnej sprawy zostają przeniesione do jednostki przejmującej według uregulowań w poprzednich przepisach instrukcji i wykazane w sprawozdaniu jednostki likwidowanej jako załatwione, a jednostka przejmująca wykazuje te sprawy w sprawozdaniach jako wpływ. Jednostka likwidowana nie wykazuje pozostałości (§ 465 i 467 Zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.Nr.5, poz.22 z późn. zm.).

Łapówka

Określenie potoczne na określenie korzyści, najczęściej finansowej, wręczanej osobie lub grupie osób dla osiągnięcia określonego celu.

Małoletni

Jest to osoba fizyczna, która nie ukończyła jeszcze 18 lat. Pełnoletność uzyskuje w dniu, w którym ukończyła 18 lat, albo w którym zawarła małżeństwo. Nie traci jej nawet w razie unieważnienia małżeństwa. Dopiero z chwilą uzyskania pełnoletności nabywa się pełną zdolność do czynności prawnych. Małoletni, który nie ukończył jeszcze 13 lat, nie ma zdolności do czynności prawnych. Małoletni, który ukończył 13 lat, a nie ukończył jeszcze 18 lat, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Miernik - Liczba etatów asystenckich na etat sędziego

Stosunek liczby etatów asystenckich do liczby etatów sędziowskich - według liczby etatów (limit) na ostatni dzień okresu statystycznego z uwzględnieniem wszystkich sędziów, w tym sędziów delegowanych z danego sądu.

1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  8
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej