A A A

Pojęcia i definicje

Kara

Określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym. Kara kryminalna – konsekwencja popełnienia przestępstwa, którą jest określona przez prawo karne dolegliwość i w której wyraża się dezaprobata czynu i osoby sprawcy. Karami kryminalnymi są: - kara grzywny, - kara ograniczenia wolności, - kara pozbawienia wolności, - kara 25 lat pozbawienia wolności, - kara dożywotniego pozbawienia wolności, - kara aresztu wojskowego, - kara śmierci (w Polsce nie obowiązuje). Kary kryminalne wymierzają wyłącznie sądy.

Kasacja

Nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego. Polega on na badaniu zgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie sądowe. Kasację rozpoznaje wyłacznie Sąd Najwyższy. Kasację ma prawo wnieść: strona – (kasacja tzw. zwyczajna) – tylko od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie; jeżeli jednak nie zaskarżyła ona wyroku sądu I instancji, a sąd odwoławczy wyrok ten utrzymał w mocy albo zmienił na jej korzyść, kasacja nie przysługuje (nie dotyczy kasacji opartej na tzw. bezwzględnych przesłankach odwoławczych z art. 439 k.p.k.), Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy lub Rzecznik Praw Obywatelskich – (kasacja tzw. nadzwyczajna) – od każdego prawomocnego orzeczenia sądu, kończącego postępowanie. Jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie może wnieść Rzecznik Praw Dziecka. Kasacja powinna odpowiadać ogólnym wymogom pisma procesowego, a ponadto należy w niej wskazać, na czym polega zarzucane uchybienie. Może ono dotyczyć wyłącznie: zaistnienia tzw. bezwzględnej przesłanki odwoławczej (z art. 439 k.p.k.), innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary. Dodatkowo, kasacja na korzyść przysługuje tylko wtedy, gdy oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, a na niekorzyść – tylko gdy został on uniewinniony albo postępowanie zostało umorzone ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu, wynikające z ustawy nie podleganie sprawcy karze, względnie niepoczytalność sprawcy. Ograniczenie to nie ma zastosowania w razie oparcia kasacji na bezwzględnych przesłankach odwoławczych. Kasacja wnoszona przez stronę musi być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym (przymus adwokack

Korupcja

Nadużycie publicznego stanowiska w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej, korzyści majątkowej, niemajątkowej lub innej, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej.

Kradzież

Zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Pod pojęciem zaboru rozumie się fizyczne wyjęcie rzeczy spod władztwa właściciela. Dotyczy to również przedmiotu pozostawionego przez niego w znanym mu miejscu w zamiarze późniejszego jej zabrania. Wymóg dokonania zaboru oznacza, że nie jest możliwa kradzież rzeczy znalezionej przez sprawcę lub jemu powierzonej. Nie wyklucza to odpowiedzialności za inne przestępstwo, a mianowicie za przywłaszczenie. Przedmiotem wykonawczym przestępstwa kradzieży może być tylko rzecz o wartości majątkowej. Powinna być ona nadto dla sprawcy cudza (czyli mieć właściciela, którym jest kto inny, niż sprawca). Kradzież może polegać tylko na aktywnym działaniu.

Krajowa Rada Prokuratury

Organ władzy państwowej, utworzony w ramach reformy prokuratury w Polsce, wprowadzonej w życie z dniem 31 marca 2010. Reforma ta rozdzieliła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego RP. celem powołania KRP było zwiększenie stopnia autonomii i niezależności prokuratorów, w szczególności względem władzy wykonawczej, a także poddanie kontroli działalności apolitycznego prokuratora generalnego.

Krajowa Rada Sądownictwa

Jest to konstytucyjny organ kolegialny powołany w roku 1989. Uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa realizowane są w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach plenarnych. Dotyczą one aktów prawnych regulujących ustrój władzy sądowniczej, powoływania Prokuratora Generalnego, powoływania sędziów

Ksenofobia

Niechęć, wrogość, lęk wobec obcych, przesadne wyrażanie niechęci wobec cudzoziemców. Ksenofobia może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi pod pewnymi względami.

Kuratela

Instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (dziecka poczętego, małoletniego, osobyu ubezwłasnowolnionej, osoby niepełnosprawnej, osoby niobecnej). kuratele sprawuje kurator ustanowiony przez sąd.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej