A A A

Pojęcia i definicje

Defraudacja

Malwersacja, sprzeniewierzenie - przestępstwo polegające na nielegalnym przywłaszczeniu sobie cudzej własności lub zatrzymaniu powierzonego mienia.

Demoralizacja

Łamanie ogólnie panujących norm społecznych , tj. tzw. niedostosowanie społeczne, a w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych art. 4 § 1 Ustawy o postępowaniu wobec nieletnich – nakłada na każdego kto posiada informacje o przejawie demoralizacji nieletniego ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych, szkołę, Sąd Rodzinny lub Policję.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej