A A A

Pojęcia i definicje

Immunitet sędziowski

Zgodnie z art. 181 Konstytucji RP, sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu dyscyplinarnego określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania (czyli w celu np. ustalenia tożsamości, zdjęcia odcisków palców, zbadania trzeźwości). O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. W przypdaku do przestępstw jest to immunitet formalny, ktory uniemozliwia pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności bez zgody sądu dyscyplinarnego. Natomiast w przypadku wykroczeń jest to immunitet materialny, czyli uchylający karalność za wykroczenie. Immunitet i nietykalność gwarantują, iż sędzia będzie wolny od nacisków i szykan oraz szantażu i prowokacji, w szczególności pochodzących od osób niezadowolonych z jego rozstrzygnięć.

Intercyza

Umowa majątkowa małżeńska. Jest to umowa zawierana miedzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński prowadząca do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawowy majątkowego ustroju małżeńskiego.

Interpelacja poselska

Jedna z form kontroli parlamentarnej. Polega na wystosowaniu pisemnego pytania kwestionującego działania, polityke przez Posła na Sejm - poprzez Marszałka Sejmu RP - do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra Pytanie powinno zawierać także krótkie przedstawienie stanu faktycznego sytuacji, do której się odnosi. Na interpelację odpowiedź musi być udzielona w określonym terminie (21 dni).

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej