A A A

Pojęcia i definicje

Repertorium

Zarejestrowanie sprawy następuje przez wpisanie pisma wszczynającego postępowanie sądowe do właściwego repertorium.

Roszczenie regresowe

Roszczenie zwrotne, regres – roszczenie, które wynika z faktu spełnienia świadczenia przez jedną z osób współodpowiedzialnych za dług lub z faktu przyjęcia świadczenia przez jednego ze współuprawnionych i mające za przedmiot dokonanie podziału ciężaru długu lub korzyści wynikających ze spełnienia świadczenia. Rodzajem regresu jest regres ubezpieczeniowy.

Sąd penitencjarny

Wydział sądu okręgowego, mający uprawnienia orzecznicze względem osób skazanych. W sprawach zastrzeżonych w kodeksie karnym wykonawczym dla sądu penitencjarnego właściwy jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany. Sąd penitencjarny orzeka w przedmiocie: - rozstrzygania wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub obliczenia kary; - umorzenia postępowania wykonawczego; - zawieszenia postępowania wykonawczego; - uchylenia lub zmiany poprzedniego postanowienia; - dopuszczenia w toku posiedzenia sądu penitencjarnego osoby godnej zaufania do udziału w postępowaniu przed tym sądem jako przedstawiciela skazanego. Pozostała część uprawnień orzeczniczych tego sądu dotyczy wyłącznie prerogatyw tego sądu (wymienione w kodeksie karnym wykonawczym).

Stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego

Oznacza, że jest to liczba spraw w trakcie wykonywania lub załatwiania, po uwzględnieniu wpływu i załatwień od początku prowadzenia urządzenia ewidencyjnego w danej sprawie lub od momentu wpisania sprawy podlegającej wykonywaniu lub załatwianiu.

Wpływ (wpłynęło, przybyło)

Sprawa zarejestrowana pod kolejnym numerem we właściwych urządzeniach ewidencyjnych w ciągu danego okresu sprawozdawczego. (Określenie "sprawa" oznacza także osoby, wartości, przestępstwa lub inne cechy, których dotyczą sprawozdania)

Wskaźnik

(patrz: Miernik)

Załatwiono (ubyło, dpisano)

Oznacza, że sprawa została zakończona w ciągu danego okresu sprawozdawczego: merytorycznie lub formalnie, przez przeniesienie do innego urządzenia ewidencyjnego, przez połączenie z inną sprawą lub przez przeniesienie do innej jednostki sprawozdawczej.

1  ...  4 5 6 7 8
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej