A A A

Pojęcia i definicje

Miernik- Liczba spraw (w wybranych kategoriach - łącznie z EPU)

Liczba spraw (w wybranych kategoriach - łącznie z EPU) załatwionych przez referendarzy przypadająca na jeden etat referendarski - liczba spraw załatwionych przez jednego referendarza sądowego w ciągu okresu sprawozdawczego; "wybrane kategorie spraw" są to wszystkie sprawy faktycznie załatwione przez referendarzy.

Miernik- Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony

Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (odsetek skarg uwzględnionych w odniesieniu do ogółu skarg) - stosunek liczby spraw, w których uwzględniono skargę do liczby skarg, które wpłynęły (ogółem w SA i SO).

Miernik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji

Stosunek liczby spraw w głównych kategoriiach załatwionych w danym okresie sprawozdawczym do liczby spraw wpływających; Wskaźnik obliczany dla głównych repertoriów: Sądy okręgowe: C, K, U, P, GC; Sądy rejonowe: C, K, W, U, P, RC, RNs, Nsm, GC, GUp - po odjęciu ponownego wpływu i załatwienia spraw związanego z likwidacją/utworzeniem sądu/wydziału lub zmianami przepisów o Biurowości.

Miernik opanowania wpływu spraw (ogółem)

Stosunek liczby wszystkich spraw załatwionych w danym okresie sprawozdawczym do liczby wszystkich spraw wpływających.

Miernik pozostałości

Miernik pozostałości spraw cywilnych, pracy, rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych) (w miesiącach) - stosunek liczby spraw niezałatwionych i liczby spraw wpływających średnio w ciągu jednego miesiąca. Wskaźnik obliczany dla spraw z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych (w SR) i rejestrowych (w SO i SR).

Miernik pozostałości - wszystkie sprawy

Stosunek liczby wszystkich spraw niezałatwionych i liczby spraw wpływających średnio w ciągu jednego miesiąca

Miernik pozostałości głównych kategorii spraw

Stosunek liczby spraw niezałatwionych i liczby spraw wpływających średnio w ciągu jednego miesiąca. Wskaźnik obliczany dla głównych repertoriów: Sądy okręgowe: C, K, U, P, GC; Sądy rejonowe: C, K, W, U, P, RC, RNs, Nsm, GC, GUp - po odjęciu od wpływu spraw ponownie wpisanych i dodaniu do pozostałości załatwienia spraw związanego z likwidacją/utworzeniem sądu/wydziału lub zmianami przepisów o Biurowości

Miernik- Procentowy udział orzeczonej kary ograniczenia wolności i kary samoistnej grzywny

Procentowy udział orzeczonej kary ograniczenia wolności i kary samoistnej grzywny wśród ogółu kar w sądach rejonowych - stosunek liczby osób dorosłych skazanych w sądach rejonowych w pierwszej instancji na karę ograniczenia wolności i karę grzywny samoistnej (łącznie) do liczby osób dorosłych skazanych w sądach rejonowych w pierwszej instancji ogółem (ze sprawozdań MS-S6r).

Młodociany - prawo karne

Młodociany – w prawie karnym osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie osiągnęła 21 roku życia i w chwili orzekania przed sądem pierwszej instancji nie osiągnęła 24 roku życia (Art. 115 § 10 k.k.). Natomiast w Kodeksie karnym wykonawczym nie występuje pojęcie "młodocianego", a jedynie definicja zakładu karnego dla młodocianych, w świetle której w zakładzie karnym dla młodocianych odbywają karę skazani, którzy nie ukończyli 21 roku życia; w uzasadnionych wypadkach skazany może odbywać karę w tym zakładzie po ukończeniu 21 roku życia (art. 84 k.k.w.). Nie jest to więc materialna definicja "młodocianego" przyjęta na potrzeby postępowania wykonawczego, albowiem definicję taką oraz zasady procedowania organów wymiaru sprawiedliwości w stosunku do młodocianych, regulują przepisy Kodeksu karnego. Przepis art. 84 k.k.w. wskazuje bowiem jedynie, na podstawie jakich kryteriów należy kierować skazanych na karę pozbawienia wolności do zakładów karnych tego rodzaju.

Młodociany - prawo pracy

Młodocianym według Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat. Ma to znaczenie ze względu na szczególną ochronę pracy młodocianych (art. 190-206 Kodeksu pracy).

1  ...  1 2
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej