A A A

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS) udostępnianej pod adresem https://isws.ms.gov.pl  Portal statystyczny ISWS, zgodnie z ideą jego utworzenia w roku 2013, ma pełnić funkcje informacyjną w zakresie danych statystycznych na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa ISWS jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, aczkolwiek portal wskazuje na alternatywny sposób dostępu do prezentowanych danych poprzez kontakt telefoniczny z wyznaczonymi pracownikami Wydziału.

 

Niezależnie od powyższego należy dodać, że od 2016 roku portal ISWS został włączony do Programu Otwierania Danych Publicznych (obecnie Otwarte Dane). Program Otwierania Danych Publicznych określił standardy otwierania danych publicznych, co miało na celu wyeliminowanie utrudnień w dostępie do tych informacji publicznych. Otwartość danych narzuca konieczność ich udostępniania bez żadnych ograniczeń, zastrzeżeń uniemożliwiających ponowne wykorzystanie danych, co oznacza między innymi wykorzystywanie odpowiednich formatów do zapisu plików, tj. formatów ustrukturyzowanych i przeszukiwalnych. Portal ISWS stanowił jeden z zasobów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości, który został przeznaczony do udostępniania na portalu Otwarte Dane pod linkiem https://dane.gov.pl/pl.

 

Wybrane opracowania zamieszczane na ISWS są następnie przekazywane do portalu Otwarte Dane i tam publikowane w formie zbioru danych w formacie CSV – tj. w formacie umożliwiającym maszynowy odczyt danych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-21.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Orowiecka, adres poczty elektronicznej karolina.orowiecka@ms.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (22) 23-90-497. Informacje statystyczne uzyskać można składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z procedurą dostępu do informacji publicznej – według formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kontakt-informacja-publiczna lub bezpośrednio w siedzibie Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 22 23 90 309 (497).

  

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej  Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich zlokalizowany jest przy ul. Chopina 1 w Warszawie (kod pocztowy 00-950), II piętro, pokój nr 207.

Nie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku.

Wejście do budynku dla interesantów zlokalizowane jest od strony ulicy Chopina 1 i jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek wyposażony jest także w windy osobowe, umożliwiające poruszanie się i dostęp na każde piętro budynku.

Informacje ogólne

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości jest internetową witryną, za pomocą której każdy może zapoznać się z danymi dotyczącymi tego, w jaki sposób funkcjonuje polski system wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości tworząc strategię dla systemu wymiaru sprawiedliwości - Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020 - za jego misję uznało zapewnienie prawa obywateli do sprawiedliwości w sposób sprawny, kompetentny i efektywny, za wizję zaś - wymiar sprawiedliwości cieszący się zaufaniem społecznym. Realizacja tych założeń wymaga otwarcia się wymiaru sprawiedliwości na kontrolę i ocenę społeczną, nie ograniczoną jedynie do wąskiego środowiska uczestników pracy wymiaru sprawiedliwości. Utworzenie Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości ma na celu urzeczywistnienie możliwości poddania się przez wymiar sprawiedliwości kontroli społecznej.

Liczymy na to, że ułatwienie dostępu do danych przyczynia się do tego, że organizacje pozarządowe, akademicy i eksperci, media, ale także  wszyscy obywatele mogą bez przeszkód analizować efektywność i skuteczność wymiaru sprawiedliwości. Wartością dodaną jest także zwrotne przekazywanie opinii i wniosków z analiz.

Zachęcamy Państwa do korzystania z informacji zawartych w poszczególnych działach naszej strony. Znajdą w nich Państwo bazy statystyczne, informacje o dobrych praktykach, porównania krajowe i międzynarodowe, a także opisy stosowanych pojęć i definicji. Informujemy jednocześnie, że dołożymy wszelkich starań, żeby baza zawartych w ISWS informacji była stale uaktualniana i poszerzana.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że w celu pozyskania informacji na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, niedostępnych na niniejszym portalu, należy skorzystać z procedury udostępniania informacji publicznej w MS dostępnej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kontakt-informacja-publiczna bądź z procedury ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dostępnej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ponowne-wykorzystywanie.

Przypominamy również o konieczności poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Ministerstwa Sprawiedliwości oraz o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Deklaracja dostępności

 

Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej

Departament Strategii i Funduszy Europejskich
 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej